Skolan Kunskapsljuset har sedan starten fortlöpande aktivt arbetat med att utveckla lärandet på skolan. Genom åren har vi drivit lyckosamma projekt inom ett flertalet viktiga områden för verksamheten – alltifrån lärare lär av lärare och Tryggve tills dagens kollegiala lärande vid det pedagogiska samtalet.

Utvecklingsarbete under läsåret 2017- 2018

Läsårets utvecklingsarbete kommer främst fokusera på att arbeta fram en plan som på bästa sätt utvecklar elevens språkliga medvenhet och vidare språkutvecklingen genom att skapa en struktur och ett arbetssätt som länkar samman svenskan som andra språk, modersmålsundervisningen och språkstödet i övrig undervisning.

1.      Modersmålsundervisning som skolans val

Forskare är idag eniga om modersmålets viktiga betydelse för lärande.  Barn som ännu inte har ett utvecklat språk behöver modersmålsundervisning som stöd för andraspråksundervisningen.

Våra elever behöver mycket stöd för att kunna utveckla sitt svenska språk. Utvecklingsarbetet i modersmålsundervisningen startar hösten 2017.

I fas 1 bearbetas en struktur för modersmålsundervisningen i år 1 – 6.  Syftet är att skapa en struktur som stödjer språkinlärningen i ordningen tala, skriva och läsa inom en viss tidsram.

I fas 2 bearbetas ett system där andraspråksundervisningen koordineras med modersmålsundervisningen så att man arbetar med de olika momenten tala, skriva och läsa, samtidigt.

I fas 3 kommer arbetslagen i samarbete med modersmålslärarna att implementera det språkutvecklande arbetssättet i undervisningen.

 

2.      Fortbildning NPF (neuropsykologiska funktionsnedsättningar) för att öka måluppfyllelsen, främja skolnärvaron och den psykiska hälsan för alla elever

Det är viktigt att skolans personal får ökade kunskaper om hur man på bästa möjliga sätt kan bemöta alla elever och förstå deras behov vid inlärningen. Personalen ska därför ta del av den interna fortbildningen i form av självstudier och bestämda diskussionstillfällen.

 

Målet är att deltagarna efter utbildningen har:

  • en grundläggande förståelse för och utökad kunskap om barns och elevers olika förutsättningar
  • kännedom om anpassningar och strukturer som ger eleverna bättre förutsättningar
  • en inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykologiska funktionsnedsättningar men även hur man som vårdnadshavare till ett barn med NPF upplever vardagen
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.