Hos oss går eleverna från förskoleklass framtill årskurs 6. Vår styrka ligger i att vi är en mindre skola där eleverna blir sedda som individer och där samtliga i personalen har en relation med eleven. Vår pedagogiska inriktning är språk och kultur, vilket innebär att vi jobbar väldigt mycket med modersmålsundervisning. Forskning visar på hur viktigt modersmålet är för ett barns lärande.

Barn som ännu inte har ett utvecklat språk behöver modersmålsundervisning som stöd för andraspråksundervisningen.

Våra elever behöver mycket stöd för att kunna utveckla sitt svenska språk. Utvecklingsarbetet i modersmålsundervisningen startade i hösten 2017.

Vi följer ett arbetssätt som säkerställer att elever på ett pedagogiskt och ett indivudellt anpassat tillvägagångssätt kan ta till sig, börja använda och även utveckla det svenska språket.

Fas 1

I fas 1 bearbetas en struktur för modersmålsundervisningen i år 1 – 6. Syftet är att skapa en struktur som stödjer språkinlärningen i ordningen tala, skriva och läsa inom en viss tidsram.

Fas 2

I fas 2 bearbetas ett system där andraspråksundervisningen koordineras med modersmålsundervisningen så att man arbetar med de olika momenten tala, skriva och läsa, samtidigt.

Fas 3

I fas 3 kommer arbetslagen i samarbete med modersmålslärarna att implementera det språkutvecklande arbetssättet i undervisningen.