Hur behandlar Kunskapsljuset dina personuppgifter?

Inledning

De elever som finns i skolans verksamheter registreras i de digitala system som vi använder dagligen. Dessa digitala system har den nödvändiga säkerhet som behövs för att skydda dina personuppgifter från att någon obehörig kommer åt dem. Endast de personer inom respektive avdelningen som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.
I skolans verksamhet kan personalen använda ljud, film och bilder både digitalt och i tryckt format i det pedagogiska arbetet (t.ex. inspelning av podcast, musik eller filmsekvenser som t.ex. ett grupparbete). Dokumentation kan även ske vid olika experiment och laborationer som sedan publiceras exempelvis i elevpresentationer och internt där bild, ljud och film kan synas. Det är viktigt för verksamheten i skolan att få använda sig av bilder, film och ljudupptagning i det dagliga arbetet.
Vi behöver därför vårdnadshavares samtycke att eleven får vara med på bild, film och ljudupptagning både digitalt och i tryckt format tagna på eleven inom den dagliga verksamheten i skolan. Dokumentationen registreras och tas bort efter sex månader. Samtycket är giltigt under hela elevens skoltid i Skolan Kunskapsljuset.

Vilken laglig grund har Kunskapsljuset för personuppgiftsbehandlingen om du är elev hos oss?
Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse
Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva skola. Dessa är ditt namn, personnummer, dina betyg, dokumentation kring din kunskapsutveckling, dokumentation kring vissa utredningar vi enligt skollagen är skyldiga att genomföra, närvaronoteringar, dokumentation kring grupptillhörighet, språkval, modersmål, studiehandledning på modersmålet samt hälsodata. Vidare kommer vi under vissa förutsättningar även behandla orosanmälningar till socialtjänst.
Skolan använder vid vissa tillfällen app:ar i undervisningen. Dessa app:ar används oftast på elevdatorerna och på surfplattor. Skolan har en process för att undersöka app:arna innan de används. Processen säkerställer att apparna dels är pedagogiskt värdefulla och dels att apparna behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi tecknar så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med alla företag som tillhandahåller appar som används i undervisnings- eller utredningssyfte.
Samtycke
Vi behöver därför vårdnadshavares samtycke att eleven får vara med på bild, film och ljudupptagning både digitalt och i tryckt format tagna på eleven inom den dagliga verksamheten i skolan. Dokumentationen registreras och tas bort efter sex månader. Samtycket är giltigt under hela elevens skoltid i Skolan Kunskapsljuset.

Vilken laglig grund har Kunskapsljuset för personuppgiftsbehandlingen om du inte är elev?
Om du inte är elev på en Kunskapsljuset men ansöker till oss kommer dina personuppgifter behandlas i vårt antagningssystem.
Genom att ansöka samtycker du alternativt dina vårdnadshavare till att vi behandlar de nödvändiga personuppgifterna för detta ändamål. De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer, kön, hälsodata, och adress.
I de fall du varit inskriven elev, kommer vi att fortsatt behandla vissa personuppgifter om dig även efter din studietid. Dessa personuppgifter begränsas till ditt namn, vilken skola du varit inskriven på och dina betyg. Alla andra personuppgifter kommer vi att radera inom 6 månader efter din sista skoldag oavsett när på året du slutar.

Personuppgifter inom elevhälsan
Inom ramen för elevhälsans arbete registrerar Kunskapsljuset vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge dig rätt stöd vid behov.
Kunskapsljuset kan också behandla psykologiska utredningar, förutsatt att dessa utredningar är särskilt nödvändiga att känna till för att ge dig rätt typ av stöd.
Kunskapsljuset samarbetar med psykologipartners för att utföra utredningar.

Fotografering
Är det okej för föräldrar och andra anhöriga att fotografera barnen i skolan? Vad ska man tänka på innan man lägger upp sådana bilder på internet?
Om föräldrar tar bilder för att använda i privata album eller för att spara ner på egen dator går det bra. Då gäller inte reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).
Men om du som förälder skall sprida bilderna till en större krets, exempelvis genom publicering på nätet, så måste du följa GDPR. Då behöver du göra en avvägning mellan ditt intresse av att sprida bilderna och av barnens intresse av att inte bli exponerade. Vad som avgör vilket intresse som väger tyngst beror bland annat på bilden, hur den sprids och i vilket sammanhang.
Vissa barn eller föräldrar kan ha skyddad identitet, då ska bilderna inte spridas. Därför är det viktigt att respektera om vi har några regler kring fotografering.
Personuppgifter om barn anses särskilt skyddsvärda i GDPR. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och att förstå vilken rätt till skydd av sina uppgifter som de har.

Kommer Kunskapsljuset behandla dina personuppgifter till något annat?
Kunskapsljuset kommer endast, utan undantag, att behandla dina personuppgifter för de ändamål och den lagliga grund de registreras för.
I de fall vi önskar behandla dina personuppgifter för något annat ändamål, kommer vi utan undantag att be om ditt frivilliga och informerade samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

När känsliga personuppgifter får behandlas
Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter men dataskyddsförordningen innehåller ett flertal undantag. För att få behandla personuppgifter måste det finnas ett tillämpligt undantag.
Enligt dataskyddsförordningen får känsliga personuppgifter behandlas bland annat om

  •  behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse som
  • grundar sig i unionsrätten eller nationell rätt och
  • står i proportion till det eftersträvade syftet
  •  samt innehåller lämpliga skyddsåtgärder.

Nationella bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter har införts i bland annat dataskyddslagen och skollagen.
Kunskapsljuset får enligt skollagen behandla känsliga personuppgifter på motsvarande sätt.
Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.
Kunskapsljuset personuppgiftsansvarig ansvarar för att alltid se till att den aktuella behandlingen av känsliga personuppgifter är nödvändig för ett viktigt allmänt intresse.

Det här gäller allmänt för känsliga personuppgifter

Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av skoladministratören på skolan, samt av IT-avdelningen som tillhandahåller utveckling samt support av våra system.

Personuppgiftsansvarig är:
Skolan Kunskapsljuset- Föreningen Al Norr

organisationsnummer 820520-2318
Hagebygatan 180, 60362 Norrköping
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Badge
Badge

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.