Skolan Kunskapsljuset har sedan starten fortlöpande aktivt arbetat med att utveckla lärandet på skolan.  Genom åren har vi drivit lyckosamma projekt inom ett flertalet viktiga områden för verksamheten – alltifrån lärare lär av lärare och Tryggve tills dagens kollegiala lärande vid det pedagogiska samtalet.

Utvecklingsarbete under läsåren 2018- 2021

Tillsammans med Skolverket gör vi på Kunskapsljuset en satsning för att förbättra hela skolverksamheten. Detta är ett 3-årsprojekt och målet är att bli en av Norrköping kommuns mest attraktiva skolor. De områden vi arbetar med under dessa år är:

 • Få allt fler elever att nå högre kunskapsresultat.
 • Att bygga upp en bättre arbetsmiljö på hela skolan för både personal och elever.
 • Att vidareutbilda personal och ge dem rätt förutsättningar för att göra ett gott arbete.

Inledningsvis kommer skola vara med i de nationella skolutvecklingsprogrammet ”Läslyftet” från och med höstterminen 2019. Hela skolan är involverade i detta på ett eller annat sätt och vi vill hela tiden utvecklas och bli bättre på det vi gör. Med andra ord pågår stora förändringar i skolverksamheten och tanken är att skolan ska ha genomfört stora förändringar tills projektet går i hamn år 2021.

.

Modersmålsundervisning som skolans val

Forskare är idag eniga om modersmålets viktiga betydelse för lärande.  Barn som ännu inte har ett utvecklat språk behöver modersmålsundervisning som stöd för andraspråksundervisningen.

Våra elever behöver mycket stöd för att kunna utveckla sitt svenska språk. Utvecklingsarbetet i modersmålsundervisningen startar hösten 2017.

I fas 1 bearbetas en struktur för modersmålsundervisningen i år 1 – 6.  Syftet är att skapa en struktur som stödjer språkinlärningen i ordningen tala, skriva och läsa inom en viss tidsram.

I fas 2 bearbetas ett system där andraspråksundervisningen koordineras med modersmålsundervisningen så att man arbetar med de olika momenten tala, skriva och läsa, samtidigt.

I fas 3 kommer arbetslagen i samarbete med modersmålslärarna att implementera det språkutvecklande arbetssättet i undervisningen.

 logo

Exempel på saker som gjort hittills; Lärare som undervisar i Svenska (Sv) och Svenska som andraspråk (SVA) på skolan och lärare som undervisar i Modersmål (Ml) har tillsammans granskat det centrala innehållet för kursplanerna för de aktuella ämnena. Därefter har ett gemensamt plan arbetats fram för undervisning i Sv, Sva och Ml. Det centrala innehållet har brutits ner från åk 1-6 och tanken har varit att det ska finnas en gemensam röd tråd för språkundervisningen på skolan. En annan tanke med satsningen har varit att förbättra samarbetet och kommunikationen med lärare på skolan och modersmålslärare. Ännu en ändring som skolan har gjort är att flytta all modersmålsundervisning från fredag eftermiddag. Varje årskurs får nu modersmålsundervisningen integrerad i sitt vanliga schema på ett vanligt lektionspass, precis som övriga ämnen i skolan. Lärare, föräldrar och elever ska under terminens gång bli tillfrågade om den nya modersmålsundervisningen.

Fortbildning NPF (neuropsykologiska funktionsnedsättningar) för att öka måluppfyllelsen, främja skolnärvaron och den psykiska hälsan för alla elever

Det är viktigt att skolans personal får ökade kunskaper om hur man på bästa möjliga sätt kan bemöta alla elever och förstå deras behov vid inlärningen. Personalen ska därför ta del av den interna fortbildningen i form av självstudier och bestämda diskussionstillfällen.

 Målet är att deltagarna efter utbildningen har:

·         · en grundläggande förståelse för och utökad kunskap om barns och elevers olika förutsättningar

·         · kännedom om anpassningar och strukturer som ger eleverna bättre förutsättningar

·         · en inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykologiska funktionsnedsättningar men även hur man som vårdnadshavare till ett barn med NPF upplever vardagen

 • sceene1

  [widgetkit id=24]

 • sceene2
 • sceene3
 • sceene4
 • sceene5
 • sceene6
 • sceene7
 • sceene8
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.