EHT

(Skolan kunskapsljusets elevhälsoteam)

Vårt elevhälsoteam EHT består av vice rektor, skolsköterska, kurator samt speciallärare. Vid behov inbjuds talpedagog och stödpersonal som är involverade i elevens utveckling. Det är när arbetslaget ser att elevärenden inte utvecklas gynnsamt - trots insatta åtgärder - som EHT kopplas in. EHT arbetar även med förebyggande och hälsofrämjande insatser på skolan.

När elevhälsoteamet möts diskuteras elevärenden ur flera olika perspektiv – allt för att få en djupare förståelse samt för att finna rätt vägar framåt. Deltagarna i elevhälsoteamet bidrar med sina olika kompetenser och erfarenheter.  Samarbete med personer som står eleven närmast, såsom t ex vårdnadshavare och personal, är en viktig del i arbetet kring en elev. Det är självklart också viktigt att lyssna på eleven själv - hur tänker eleven kring sin skolsituation och har eleven några idéer om vad som skulle vara till hjälp för honom/henne? Vidare är det även viktigt att ständigt inhämta kunskap om liknande ärenden och under utvalda omständigheter samverka med andra samarbetspartners, utanför EHT eller skolan. Elevhälsoteamets arbete kan vara inriktat mot enskilda elever som såväl mot grupper av barn.

Förutom att arbeta med de elevspecifika ärendena så driver EHT ett förebyggande, hälsofrämjande arbete för att säkerställa en långsiktig bra, hälsosam och rolig miljö för skolans elever. Ett exempel på förebyggande insats kan vara fortbildning för personal kring NPF (neuropsykologiska funktionsnedsättningar). 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.