?> Om oss – Kunskapsljuset

Kunskapsljuset

Vi startade vår verksamhet i januari 1998. Idag ligger vi i stadsdelen Hageby i södra delen av Norrköping. Förbindelserna till skolan är bra tack vare närheten till Vrinneviskogen och Mirum. Skolan består av årskurs 1-6 samt förskoleklass. 

Vi är en friskola med språk- och kulturinriktning. Denna profil ger en mångfaldig miljö där barnen oavsett livsåskådning ges en gedigen och bra studiemiljö på lika villkor. Vi arbetar utifrån barnets egen arbetsförmåga. Vi arbetar mycket med svenska språket och elevens modersmål. Detta då forskning påvisat att de elever som deltar i modersmålsundervisning presterar genomgående bättre än de elever som inte gör det. 

Skolans uppdrag och värdegrund är att vi har en långtgående skyldighet att anpassa undervisningen och att ha kompetens att lösa eventuella hinder så att eleven ifråga kan nå målen för utbildningen i varje specifikt fall. 

Vi erbjuder kostnadsfri skolskjuts till och från skolan för samtliga elever i årskurserna F-3. De elever som bor långt ifrån skolan kan ansöka om att få skolskjuts.